برخی به اشتباه فکر می کنند که آگهی مزایده ماشین در رابطه با فروش ماشین های اوراقی و کارکرده می باشد در حالی که این چنین نیست و در این آگهی انواع ماشین ها از جمله کارکرده و و فرسوده تا صفر کیلومتر نیز به فروش می رسد و یکی از مزیت های برگزاری مزایده ماشین این است که قیمت آنها بسیار پایین تر از بازار آزاد می باشد.به دلیل قیمت مناسب ماشین های مزایده ای روز به روز بر تعداد علاقه مندان افزوده می شود. زیرا افرادی که در رابطه با ماشین اطلاعات کافی دارند می توانند در این مزایده ها، ماشین دارای عملکرد مناسب و با قیمت پایین خریداری نمایند. در آگهی مزایده ماشین تمامی مشخصات ماشین همراه با تاریخ و مکان برگزاری مزایده درج شده است.
یکسری شرایط عمومی برای افراد شرکت کننده در مزایده ماشین مشخص شده است که می بایست به آنها توجه نمود:-داشتن سن قانونی ( بالای 18 سال)-افراد علاقه مند به شرکت در مزایده می بایست فرم شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل تحویل نمایند.-پرداخت مبلغی به صورت چک یا نقدی به حساب فروشنده به خاطر تضمین شرکت در مزایده ( این مبلغ پرداختی حدود 10 درصد قیمت پیشنهادی می باشد).-مزایده گذاران در پذیرش و یا عدم پذیرش تمامی پیشنهادات مختار می باشند و پیشنهاداتی را که ناقص، مخدوش، مشروط و یا بدون ضمانت نامه هستند را از فرآیند مزایده کنار می گذارند.-در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت پیشنهادی منصرف شود، آن بخش از مبلغ تضمینی به نفع شرکت ثبت و ضبط خواهد شد و با نفر دوم مزایده قرارداد بسته می شود.-در برخی مواقع نفر اول و دوم از پرداخت قیمت پیشنهادی منصرف شده اند و مزایده گذار می تواند نفر بعدی را به عنوان برنده مزایده اعلام نماید و یا حتی مزایده فعلی را لغو نماید و مزایده جدید برگزار نماید.-9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت پایه مزایده افزوده می شود.-پرداخت سپرده شرکت در مزایده و هم چنین قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان و دیگر اسناد مورد نظر به صورت کاملا محرمانه و در دو پاکت الف ( ضمانت نامه که شامل چک و سفته می باشد)، پاکت ب ( شامل قیمت پیشنهادی) به صورت مهر و موم شده جهت بررسی و ارزیابی به مامور اجرایی مزایده تحویل داده می شود.