با سلام
مخفی کردن "نویسنده"در مجموعه های صفحه اصلی
از مدیریت جوملا به مسیر زیر بروید.
.

مخفی کردن "نویسنده"در هر یک از مطالب درون مجموعه های صفحه اصلی
همچنین شما می توانید نویسنده را فقط در یک مطلب از زمجموعه ها مخفی نمایید.
از مدیریت جوملا به مسر زیر بروید.
موفق وپیروز باشید