با سلام
گوگل تغییراتی در سیستم نقشه خود انجام داده است که در قالب مستر شما ممکن است در ماژول تماس (SJ Contact Ajax) نقشه گوگل نمایش داده نشود یا به خطای زیر بر بخورید:

وای! مشکلی پیش آمد.
‏این صفحه Google Maps را درست بارگیری نکرد. برای اطلاع از جزئیات فنی، کنسول جاوا اسکریپت را مشاهده کنید

برای رفع این مشکل ابتدا نسخه جدید ماژول SJ Contact Ajax را از لینک زیر دانلود و از طریق مدیریت افزونه ها نصب نمایید:
https://www.joomi.ir/download/mod_sj...res_v1.3.0.zip

با به روز رسانی جدید گوگل برای نمایش نقشه شما باید حتما کد api ست کنید در غیر این صورت در نقشه با خطا رو برو می شودید.
برای ثبت کد api گوگل اول به سایت زیر رفته و کد خود را دریافت نمایید:
https://developers.google.com/maps/d...pt/get-api-key
این آدرس برای آی پی های ایران باز نمی شود و از راه دیگری مانند برنامه های تغیر آی پی یا وی پی ان ها برای ورود به آن استفاده کنید.

سپس مسیر زیر را طی نمایید:
مسیر:
سپس کد api خود را در آن وارد نمایید.

در مرحله آخر از طریق مدیریت فایل ها. فایل نام برده شده در مسیر زیر را با نموده:

مسیر:

و محتویات آن را با کد زیر جایگزین نمایید:
کد PHP:
    <?php 
    
/** 
     * @package Sj Contact Ajax 
     * @version 2.5 
     * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL 
     * @copyright (c) 2013 YouTech Company. All Rights Reserved. 
     * @author YouTech Company http://www.smartaddons.com 
     *  
     */ 
    
defined('_JEXEC') or die; 
     
    
$tag_id 'contact_ajax'.time().rand(); 
     
    
JHtml::stylesheet('templates/' JFactory::getApplication()->getTemplate().'/html/'.$module->module.'/css/styles.css'); 
    if( !
defined('SMART_JQUERY') && $params->get('include_jquery'0) == "1" ){ 
        
JHtml::script('modules/'.$module->module.'/assets/js/jquery-1.8.2.min.js'); 
        
JHtml::script('modules/'.$module->module.'/assets/js/jquery-noconflict.js'); 
        
define('SMART_JQUERY'1); 
    } 
     
    
JHtml::script('modules/'.$module->module.'/assets/js/bootstrap-tooltip.js'); 
     
    
ob_start(); 
    
?> 
     
    #<?php echo $tag_id ?> #map-canvas { 
        height:<?php echo $params->get('map_height')?>px; 
        width:<?php echo $params->get('map_width')?>px; 
        max-width:100%;  
    }; 
     
    <?php 
    $css 
ob_get_contents(); 
    
ob_end_clean(); 
    
$document = & JFactory::getDocument(); 
    
$document->addStyleDeclaration($css); 
    
?> 
     
    <?php if($params->get('maps_display') == 1) { ?> 
     
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&key=<?php echo $params->get('key_text'?>"></script>
    <script type="text/javascript"> 
         function showLatLgn() { 
            var geocoder = new google.maps.Geocoder(); 
            var sLat = "<?php echo $params->get('sLat'); ?>"; 
            var sLong = "<?php echo $params->get('sLong'); ?>"; 
             
            var latlng = new google.maps.LatLng(sLat, sLong); 
             
            geocoder.geocode({"latLng":latlng},function(data,status){ 
                if(status == google.maps.GeocoderStatus.OK){ 
                    var add = data[1].formatted_address; //this is the full address 
                    var myOptions = { 
                      zoom: <?php echo $params->get('map_zoom'); ?>
                      center: latlng, 
                      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
                    }; 
                    var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"), myOptions); 
                    var marker = new google.maps.Marker({ 
                      map: map, 
                      position: latlng 
                    }); 
                    marker.setTitle('Address'); 
                    attachSecretMessage(marker, add); 
                }else { 
                try { 
                  console.log("Address not found"); 
                } catch(e) {} 
              } 
              
            }) 
        } 
         
        function attachSecretMessage(marker, message) { 
            var infowindow = new google.maps.InfoWindow( 
                { content: message 
                }); 
            google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 
                infowindow.open(marker.get('map'),marker); 
            }); 
        } 
         
        function showLocation(){ 
            var address = '<?php echo $params->get('address_text','Hanoi, Viet nam'); ?>'; 
            var geocoder = new google.maps.Geocoder(); 
            geocoder.geocode( { "address": address }, function(results, status) { 
              // If the Geocoding was successful 
              if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 
                var myOptions = { 
                  zoom: <?php echo $params->get('map_zoom'); ?>
                  center: results[0].geometry.location, 
                  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
                }; 
                var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"), myOptions); 
     
                // Add a marker at the address. 
                var marker = new google.maps.Marker({ 
                  map: map, 
                  position: results[0].geometry.location 
                }); 
                marker.setTitle('Address'); 
                attachSecretMessage(marker, address); 
              } else { 
                try { 
                  console.log(address + " not found"); 
                } catch(e) {} 
              } 
            }); 
        } 
     
        <?php if($params->get('select_type') == 0){ ?>  
            google.maps.event.addDomListener(window, 'load', showLocation); 
        <?php } else { ?> 
            google.maps.event.addDomListener(window, 'load', showLatLgn); 
        <?php ?> 
         
    </script> 
    <?php ?>     
     
    <?php 
        $uri
=JURI::getInstance(); 
        
$uri->setVar('contact_ajax'rand(100000,999999).time()); 
        
$uri->setVar('ctajax_modid',$module->id); 
     
     
?>         
     
    <!--[if lt IE 9]><div class="contact-ajax msie lt-ie9" id="<?php echo $tag_id?>" ><![endif]-->  
    <!--[if IE 9]><div class="contact-ajax msie" id="<?php echo $tag_id?>" ><![endif]--> 
    <!--[if gt IE 9]><!--><div class="contact-ajax" id="<?php echo $tag_id?>" ><!--<![endif]-->  
        <div class="ctajax-wrap"> 
            <div class="ctajax-element" style="margin-bottom:30px;"> 
                <div class="el-inner"> 
                 
                    <div class="social-networks"> 
                        <?php  
                        
if($params->get('twitter_dis') == && $params->get('twitter_text') != '') { ?> 
                            <a title="<?php echo JText::_('TWITTER_LABEL'); ?>" rel="tooltip" target="blank" href="<?php echo $params->get('twitter_text'); ?>" class="network"><i class="icon-twitter"></i></a> 
                        <?php 
                        if(
$params->get('facebook_dis') == && $params->get('facebook_text') != '') { ?> 
                            <a title="<?php echo JText::_('FACEBOOK_LABEL'); ?>" rel="tooltip" target="blank" href="<?php echo $params->get('facebook_text'); ?>" class="network"><i class="icon-facebook"></i></a> 
                        <?php }  
                        if(
$params->get('rss_dis') == && $params->get('rss_text') != '') { ?> 
                            <a title="<?php echo JText::_('RSS_LABEL'); ?>" rel="tooltip" target="blank" href="<?php echo $params->get('rss_text')?>" class="network"><i class="icon-rss"></i></a> 
                        <?php }  
                        if(
$params->get('linkedin_dis') == && $params->get('linkedin_text') != '') { ?> 
                            <a title="<?php echo JText::_('LINKEDIN_LABEL'); ?>" rel="tooltip" target="blank"  href="<?php  echo $params->get('linkedin_text'); ?>" class="network"><i class="icon-linkedin"></i></a> 
                        <?php }  
                        if(
$params->get('google_plus_dis') == && $params->get('google_plus_text') != '') { ?> 
                            <a title ="<?php echo JText::_('GOOGLE_PLUS_LABEL'); ?>" rel="tooltip" target="blank"  href="<?php echo $params->get('google_plus_text'); ?>" class="network"><i class="icon-google-plus"></i></a> 
                        <?php ?> 
                    </div> 
                     
                    <div class="el-map"> 
                        <?php if($params->get('maps_display') == 1) { ?> 
                            <div id="map-canvas"></div> 
                        <?php ?> 
                        <div id="map-toggle" class="button"><i class="icon-angle-down"></i> </div> 
                    </div> 
                    <?php  
                    $desc 
trim($list->misc); 
                    if(
$desc != '' ?>     
                     
                    <div class="el-info-contact"> 
                        <i class="icon-map-marker pull-left"></i> 
                         
                        <?php $address trim($list->address); 
                        if(
$address != '') { 
                        
?> 
                        <div class="info-address "> 
                            <span class="info-label" data-label="<?php echo JText::_('ADD_LABEL'?>">: <?php echo $address?></span> 
                        </div> 
                        <?php 
                            
$mobile trim($list->telephone); 
                        if(
$mobile != '' ){         
                        
?> 
                        <div class="info-mobie "> 
                            <span class="info-label" data-label="<?php echo JText::_('TEL_LABEL'?>">: <?php echo $mobile?></span> 
                        </div> 
                        <?php 
                        
$mail_to trim($list->email_to); 
                        if(
$mail_to != '' ){ 
                        
?> 
                        <div class="info-mail "> 
                            <a href="mailto:<?php echo $mail_to?>" class="info-label" data-label="<?php echo JText::_('MAIL_LABEL'?>">: <?php echo $mail_to?></a> 
                        </div> 
                        <?php ?> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="ctajax-element"> 
                <div class="el-inner cf"> 
                    <div class="el-form cf"> 
                        <form class="el-ctajax-form" id="el_ctajax_form" method="post" action=""> 
                            <div class="el-control span6"> 
                                <label for="name"><?php echo JText::_('NAME_LABEL');?></label> 
                                <input type="text" autocomplete="off"  name="cainput_name" class="el-input" id="cainput_name" placeholder="<?php echo JText::_('NAME_LABEL');?>"> 
                                <span class="ca-tooltip" title=""  data-toggle="tooltip" href="#" data-original-title="<?php echo JText::_('NAME_ERROR'); ?>"> 
                                    <i class="icon-exclamation-sign el-error"></i> 
                                </span> 
                                <i class="icon-ok-sign el-ok"></i> 
                            </div> 
                            <div class="el-control span6"> 
                                <label for="email"><?php echo JText::_('EMAIL_LABEL');?></label> 
                                <input autocomplete="off" type="text"  name="cainput_email" class="el-input" id="cainput_email" placeholder="<?php echo JText::_('EMAIL_LABEL');?>"> 
                                <span class="ca-tooltip" title=""  data-toggle="tooltip" href="#" data-original-title="<?php echo JText::_('EMAIL_ERROR'); ?>"> 
                                    <i class="icon-exclamation-sign el-error"></i> 
                                </span> 
                                <i class="icon-ok-sign el-ok"></i> 
                            </div> 
                            <div class="el-control span12"> 
                                <label for="subject"><?php echo JText::_('SUBJECT_LABEL');?></label> 
                                <input type="text" autocomplete="off"  name="cainput_subject" class="el-input" id="cainput_subject" placeholder="<?php echo JText::_('SUBJECT_LABEL');?>"> 
                                <span class="ca-tooltip" title=""  data-toggle="tooltip" href="#" data-original-title="<?php echo JText::_('SUBJECT_ERROR'); ?>"> 
                                    <i class="icon-exclamation-sign el-error"></i> 
                                </span>     
                                <i class="icon-ok-sign el-ok"></i> 
                            </div> 
                            <div class="el-control">     
                                <label for="message"><?php echo JText::_('MESSAGE_LABEL');?></label> 
                                <textarea name="cainput_message" maxlength="1000" class="el-input" id="cainput_message" placeholder="<?php echo JText::_('MESSAGE_LABEL');?>"></textarea> 
                                <span class="ca-tooltip" title=""  data-toggle="tooltip" href="#" data-original-title="<?php echo JText::_('MESSAGE_ERROR'); ?>">     
                                    <i class="icon-exclamation-sign el-error"></i> 
                                </span>     
                                <i class="icon-ok-sign el-ok"></i> 
                            </div> 
                            <?php  
                            
if($captcha_dis == 1) {  
                                if(
$captcha_disable == && $user->id != ){ 
                                }else{ 
                                    if(
$captcha_type == 1){?> 
                                        <div class="el-control captcha-form">     
                                            <?php  JFactory::getApplication()->triggerEvent('showCaptcha', array($module->id)); ?> 
                                        </div> 
                                        <div class="el-control "> 
                                            <label for="subject"><?php echo JText::_('CAPTCHA_LABEL');?></label> 
                                            <input type="text" name="cainput_captcha" maxlength="6" class="el-input" id="cainput_captcha" placeholder="<?php echo JText::_('CAPTCHA_LABEL');?>"> 
                                            <i class="icon-spinner  icon-large icon-spin el-captcha-loadding"></i> 
                                            <span class="ca-tooltip" title=""  data-toggle="tooltip" href="#" data-original-title="<?php echo JText::_('CAPTCHA_ERROR'); ?>"> 
                                                <i class="icon-exclamation-sign el-error"></i> 
                                            </span>     
                                            <i class="icon-ok-sign el-ok"></i> 
                                        </div> 
                                    <?php } else {  ?> 
                                        <div class="el-control"> 
                                            <?php  
                                            JPluginHelper
::importPlugin('captcha'); 
                                            
$dispatcher JDispatcher::getInstance(); 
                                            
$dispatcher->trigger('onInit','dynamic_recaptcha_1'); 
                                            
?> 
                                            <div id="dynamic_recaptcha_1"></div> 
                                            <span class="ca-tooltip" title=""  data-toggle="tooltip" href="#" data-original-title="<?php echo JText::_('CAPTCHA_ERROR'); ?>"> 
                                                <i class="icon-exclamation-sign el-error"></i> 
                                            </span>     
                                            <i class="icon-ok-sign el-ok"></i> 
                                        </div> 
                                    <?php }  
                                } 
                            }   
                            
?> 
                     
                            <div class="el-control align-center"> 
                                <button type="submit" id="cainput_submit" class="button"><?php echo JText::_('SEND_MAIL_LABEL'); ?> </button> 
                                <span class="el-ctajax-loadding"></span> 
                                <span class="el-ctajax-return return-error"> 
                                    <i class="icon-exclamation-sign icon-large">&nbsp;&nbsp;<?php echo JText::_('MAIL_IS_NOT_SENT'); ?></i> 
                                </span> 
                                <span class="el-ctajax-return return-success"> 
                                    <i class="icon-ok-circle icon-large">&nbsp;&nbsp;<?php echo JText::_('MAIL_IS_SENT'); ?></i> 
                                </span> 
                            </div> 
                        </form> 
                    </div> 
                     
                 <!--<span class="el-aircaft"></span>--> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div>