با سلام
لوگوی مورد نظر خود را در مسیر زیر قرار دهید.
موفق باشید