نحوه ایجاد مطالب و پستها و خبرهای اختصاصی برای کاربران ثبت نام شده در قالب الفبا