با سلام
تصویر چکش از طریق کد درج شده است .
۱. حذف آیکن چکش :
۲.تغییر تصویر :
سایت : https://ionicons.com