با سلام
برای این کار از بخش مدیریت فایل ها (درون هاست) به مسیر زیر برود.
هر کدام از تصاویر مربوط به اسلایدشو را جایگزین کنید.