با سلام
چگونه می توانیم فیلدی را در این بخش اضافه و یا کم کنیم؟
ممنون