سلام
به مدیریت ماژول ها رفته و ماژول رو از حالت انتشار خارج کنید